Decentralizētā kanalizācija

Decentralizētā kanalizācija

Ādažu novada pašvaldība 2018. gada 27. novembra domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību. Jaunie noteikumi attiecas uz tiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā” (turpmāk tekstā- Noteikumi Nr.37/2018) ir noslēgts līgums ar SIA “Ādažu Ūdens”. Līguma nosacījumi nosaka, ka Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” šī gada ietvaros jāapzina visi novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamie īpašumi, uz kuriem attiecas jaunā kārtība, lai iedzīvotāji varētu veikt nepieciešamo reģistrāciju. Iedzīvotājiem būs jāaizpilda anketa, kura obligāti jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidei atbilstoši Noteikumiem Nr.37/2018.

Jaunie noteikumi attiecas uz ikvienu nekustamo īpašumu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķus vai notekūdeņu krājtvertnes.

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai krājtvertnēm, septiķiem un rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām ir atšķirīgs. Piemēram, no septiķiem tas ir aptuveni reizi gadā, rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām – saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, savukārt mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas krājtvertnes, tās ir jāiztukšo vairākas reizes gadā. Noteikumos Nr.37/2018 iekļauta formula, pēc kuras īpašnieks var vadīties un saprast, cik bieži viņam jāiztukšo krājtvertne. Jāņem vērā gan tvertnes tilpums, gan dzīvojamajā mājā deklarēto personu skaits, gan personas kopējais ūdens patēriņš gadā. Saistošajos noteikumos ir noteiktas arī prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanai. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri izmanto septiķi, jāraugās, lai tas būtu aprīkots ar filtrācijas lauku, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts un grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām vai niedru laukiem. Bet Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri ierīkojuši izsmeļamās kanalizācijas notekūdeņu bedres jāseko tam, lai krājtvertne būtu hermētiska un notekūdeņi nenonāktu pazemes ūdeņos. Objektiem, kuros ir ierīkotas rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas iekārtas, jāvadās no iekārtu ekspluatācijas instrukcijām vai iekārtu apkalpojošās organizācijas instrukcijām.

Saskaņā ar 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.384) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem, saņemot asenizācijas pakalpojumus, ir pienākums glabāt pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adreses, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti.

Līdz ar jaunajiem noteikumiem stingrākas prasības ir arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Tiem jāreģistrējas Ādažu  novada pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu operatoriem. Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ādažu novada administratīvajā teritorijā var savākt un izvest tikai tie asenizācijas pakalpojumu veicēji, kuri šī pakalpojuma sniegšanai būs reģistrējušies Ādažu novada domē.

Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši MK Noteikumu Nr.384 prasībām. Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi.

Noteikumu mērķis ir regulēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu blīvi apbūvētās teritorijās, kas var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Ar Ādažu novada pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada domes mājas lapā vai SIA “Ādažu Ūdens” birojā Gaujas ielā 16, Ādažos. Jautājumus variet uzdot SIA “Ādažu Ūdens” klientu apkalpošanas speciālistei Gunitai Purgailei, tālr. 25771955, e-pasts: udensadazi@inbox.lv.

 

Par tehniskām iespējām pieslēgt nekustamo īpašumu pilsētas kanalizācijai var noskaidrot pie SIA “Ādažu Ūdens” tehniskā direktora Jāņa Neilanda, tālr.29508078, e-pasts: udensadazi@inbox.lv.

SIA “Ādažu Ūdens”

Adazu_novada_saistosie_noteikumi_37_2018

Pirmreizejais_sistemas_registracijas_iesniegums

MK_noteikumi_384