Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 40003929148, juridiskā adrese - Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, 2023. gada  15. augustā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
 Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,07 1,02 - 4,7 %
 Kanalizācijas pakalpojumu tarifs  1,76  2,53   +43,75 %
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar2023.gada 1.decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  ieguldījumiem pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā - ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanu, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu, elektroenerģijas, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var  SIA “Ādažu ūdens” telpās pirmdienās no plkst. 08.30 līdz plkst. 11.00 laika periodā no 2023. gada 21.augusta līdz 2023. gada 30.oktobrim. Pirms apmeklējuma iepriekš ir jāsazinās ar SIA “Ādažu Ūdens” valdes locekli Aivaru Dunduru, tālr.: 67996581; 27098889, elektroniskā pasta adrese: udensadazi@inbox.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstu veidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu nosūtot tos uz SIA “Ādažu Ūdens” juridisko adresi vai arī pa e-pastu udensadazi@inbox.lv,kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

* Aili aizpilda, ja ir spēkā esošs tarifs (maksa).

 

Datums 15.08.2023.

Ar 2022.gada 01.novembri izmaiņas SIA “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos

22.09.2022.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ir izvērtējusi SIA “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas, un ar padomes 22.09.2022. lēmumu Nr.171  ir nolēmusi apstiprināt jaunus SIA “Ādažu ūdens” tarifus:

  1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 1,26 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 2,30 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2022.gada 01.novembri. Vienlaicīgi ar minēto padomes lēmumu tiek atcelti Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora  2019.gada 27. novembra lēmums Nr.169 par tarifu apstiprināšanu.