Par mums

SIA "Ādažu ūdens" pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša pārvaldības sistēmas standarta prasībām, par ko ir izsniegts atbilstošs sertifikāts. 

 

 

Ar 2022.gada 21.decembri ir noslēgusies saules paneļu izbūve. Šo projektu ir izdevies realizēt pateicoties Centrālās finanšu un līguma aģentūras (turpmāk – CFLA) atbalstu. Projekta mērķis ir “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanā” piektās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 08.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība””. Projekta ietvaros tika izveidotas 3 solārās elektrostacijas ar jaudu 80 kW un 30 kW īpašumā “Centra attīrīšanas ietaises”, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā un ar jaudu 30 kW īpašumā Krastupes iela 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, izvietojot tās uz esošās ūdensapgādes infrastruktūras objektu jumtiem.

Ādažu novadā, 2022.gada 22.decembrī

Strauji tuvojas SIA “Ādažu ūdens” iegādāto saules paneļu noslēdzošajai izbūves fāzei. Saules paneļi lielākā daļa ir uzstādīta “Centra attīrīšanas ietaisēs”, bet Krastupes ielā ir uzstādīti saules paneļi, kur notiek to noregulēšana. Saules paneļu uzstādīšana praktiski ir notikusi bez neparedzētiem traucējumiem. Darbību īstenošanas rezultātā tiks palielināts no atjaunīgiem resursiem saražotās elektroenerģijas apjoms un samazināti siltumnīcefekta gāzu izmeši un tas nodrošinās projekta mērķa “sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos, nodrošinot tehnoloģisko risinājumu un jaudas atjaunojamo energoresursu izmantošanai Ādažu novada ūdenssaimniecības infrastruktūrā” sasniegšanu.

Ādažu novadā, 2022.gada 03.septembrī

2022.gada 27.aprīlī tika noslēgts līgums ar Akciju sabiedrību “Latvenergo”, par jaunu saules paneļu piegādi, ieregulēšanu, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, atļaujas saņemšanu, personāla apmācību. Līdz ar līguma noslēgšanu tika uzsākti darbi pie saules paneļu iegādi un uzstādīšanu. Tāpat paralēli tika veikta izpēte par to, kāds ieguvums būs SIA “Ādažu ūdens” no jaunajiem uzstādītajiem saules paneļiem. Jaunie saules paneļi spēs daļēji segt elektrības patēriņu “Centra attīrīšanas ietaisēs”, kurās tiek novadīti Ādažu novadā esošo ciemu notekūdeņi. Ar jaunajiem saules paneļiem Krastupes ielā 6 tiks pilnībā nosegta patērētā elektroenerģija vasaras mēnešos.

Ādažu novadā, 2022.gada 16.maijā

 

2021.gada 13.decembrī SIA “Ādažu ūdens” izsludināja konkursu Nr. ĀŪ 2021/11 par Saules paneļu komplektu iegādi tās vajadzībām. Saules paneļu iegādes mērķis ir nodrošināt tās esošo īpašumu “Centra attīrīšanas ietaises” un Krastupes iela 6 nodrošināšanu ar papildus elektrības jaudu. Saules paneļu izbūve notiek ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu.

Ādažu novadā, 2022.gada 04.janvārī

 

 

Par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” izbūvētajiem tīkliem ir pieslēgušās 24 mājsaimniecības ar deklarētiem 68 iedzīvotājiem. Aicinām Ādažu novada mājsaimniecības pieslēgties pie jaunuzbūvētajiem tīkliem.

Ādažos, 2020.gada 05.maijā

Valdes loceklis, projekta vadītājs Aivars Dundurs

 

Ādažu novada ūdenssaimniecības aglomerācija (SIA "Ādažu ūdens" apkalpojamā teritorija). aglomeracijas_plans

 

Par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” izbūvētajiem tīkliem ir pieslēgušās 17 mājsaimniecības ar 59 iedzīvotāji. Aicinām Ādažu novada mājsaimniecības pieslēgties pie jaunuzbūvētajiem tīkliem.

Ādažos, 2019.gada 18.decembrī

Valdes loceklis, projekta vadītājs Aivars Dundurs

 

 

Pie ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” izbūvētajiem tīkliem ir pieslēgušās 10 mājsaimniecības ar 32 iedzīvotāji. Aicinām Ādažu novada mājsaimniecības pieslēgties pie jaunuzbūvētajiem tīkliem.

Ādažos, 2019.gada 16.septembrī

Valdes loceklis, projekta vadītājs Aivars Dundurs

 

 

Uz šo brīdi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” ietvaros ir pievienotas 18 mājsaimniecības. Aicinām Ādažu novada mājsaimniecības pieslēgties pie jaunuzbūvētajiem tīkliem.

Ādažos, 2019.gada 07.augustā

Valdes loceklis, projekta vadītājs Aivars Dundurs

 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” ietvaros ir paredzēts pievienot mājsaimniecības ar iedzīvotāju skaitu 60 iedzīvotāji. Uz šo brīdi ir pievienotas mājsaimniecības, kurās dzīvo 33 iedzīvotāji.

Ādažos, 2019.gada 23.maijā

Valdes loceklis, projekta vadītājs Aivars Dundurs

 

SIA “Ādažu ūdens” pēc ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” realizācijas  pie izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas mājsaimniecības kurās dzīvo 18 iedzīvotāji.

Ādažos, 2019.gada 15.martā

Valdes loceklis, projekta vadītājs Aivars Dundurs

JAUNIE SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJU

Ādažu novada pašvaldība 2018. gada 27. novembra domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību. Jaunie noteikumi attiecas uz tiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā” (turpmāk tekstā- Noteikumi Nr.37/2018) ir noslēgts līgums ar SIA “Ādažu Ūdens”. Līguma nosacījumi nosaka, ka Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” šī gada ietvaros jāapzina visi novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamie īpašumi, uz kuriem attiecas jaunā kārtība, lai iedzīvotāji varētu veikt nepieciešamo reģistrāciju. Iedzīvotājiem būs jāaizpilda anketa, kura obligāti jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidei atbilstoši Noteikumiem Nr.37/2018.

Jaunie noteikumi attiecas uz ikvienu nekustamo īpašumu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķus vai notekūdeņu krājtvertnes.

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai krājtvertnēm, septiķiem un rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām ir atšķirīgs. Piemēram, no septiķiem tas ir aptuveni reizi gadā, rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām – saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, savukārt mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas krājtvertnes, tās ir jāiztukšo vairākas reizes gadā. Noteikumos Nr.37/2018 iekļauta formula, pēc kuras īpašnieks var vadīties un saprast, cik bieži viņam jāiztukšo krājtvertne. Jāņem vērā gan tvertnes tilpums, gan dzīvojamajā mājā deklarēto personu skaits, gan personas kopējais ūdens patēriņš gadā. Saistošajos noteikumos ir noteiktas arī prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanai. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri izmanto septiķi, jāraugās, lai tas būtu aprīkots ar filtrācijas lauku, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts un grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām vai niedru laukiem. Bet Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri ierīkojuši izsmeļamās kanalizācijas notekūdeņu bedres jāseko tam, lai krājtvertne būtu hermētiska un notekūdeņi nenonāktu pazemes ūdeņos. Objektiem, kuros ir ierīkotas rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas iekārtas, jāvadās no iekārtu ekspluatācijas instrukcijām vai iekārtu apkalpojošās organizācijas instrukcijām.

Saskaņā ar 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.384) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem, saņemot asenizācijas pakalpojumus, ir pienākums glabāt pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adreses, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti.

Līdz ar jaunajiem noteikumiem stingrākas prasības ir arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Tiem jāreģistrējas Ādažu  novada pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu operatoriem. Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ādažu novada administratīvajā teritorijā var savākt un izvest tikai tie asenizācijas pakalpojumu veicēji, kuri šī pakalpojuma sniegšanai būs reģistrējušies Ādažu novada domē.

Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši MK Noteikumu Nr.384 prasībām. Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi.

Noteikumu mērķis ir regulēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu blīvi apbūvētās teritorijās, kas var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Ar Ādažu novada pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada domes mājas lapā vai SIA “Ādažu Ūdens” birojā Gaujas ielā 16, Ādažos. Jautājumus variet uzdot SIA “Ādažu Ūdens” klientu apkalpošanas speciālistei Gunitai Purgailei, tālr. 25771955, e-pasts: udensadazi@inbox.lv.

 

Par tehniskām iespējām pieslēgt nekustamo īpašumu pilsētas kanalizācijai var noskaidrot pie SIA “Ādažu Ūdens” tehniskā direktora Jāņa Neilanda, tālr.29508078, e-pasts: udensadazi@inbox.lv.

SIA “Ādažu ūdens”

Adazu_novada_saistosie_noteikumi_37_2018

Anketa_2019

MK_noteikumi_384

Pabeigts ES Kohēzijas fonda projekts Stūrīšu ielas tīklu izbūvei

 

SIA “Ādažu ūdens” 2018.gada decembrī sākumā tika pabeigti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” būvniecības darbi, Būvdarbu ietvaros Stūrīšu ielas rajonā tika izbūvēti kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacija, nodrošinot 20 privātmājas ar iespēju pieslēguties pie centralizētajiem Ādažu ciema tīkliem.

Projekta atbalstāmās darbības izmaksas ir 258 462 EUR, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 164 668 EUR. Projektu līdzfinansē arī  Ādažu novada domes un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens”. Izbūvējamo tīklu garums ir 1498 metri, notekūdeņu pārsūknēšanu kopējā sistēmā nodrošinot ar vienu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju.

SIA “Ādažu ūdens” aicina visus Stūrīšu, Nostūrīšu un Rasiņu ielas iedzīvotājus pieslēgties pie izbūvētajiem tīkliem.

 

Ādažos, 2018.gada 13.decembrī

 

Valdes loceklis, projekta vadītājs Aivars Dundurs

 

SIA “ĀDAŽU ŪDENS” VEIC EIROPAS SAVIENĪBAS KOHĒZIJAS FONDA KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVES LĪDZFINASĒTU PROJEKTU

SIA “Ādažu ūdens” 2018.gada jūlija sākumā uzsāka ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” būvniecības darbus, kuri uz 2018.gada 05.decembri tika veiksmīgi pabeigti un tika realizēts plānotais apjoms.

Ādažos, 2018.gada 05.decembrī

Valdes loceklis  Aivars Dundurs

 

 

SIA “ĀDAŽU ŪDENS” VEIC EIROPAS SAVIENĪBAS KOHĒZIJAS FONDA KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVES LĪDZFINASĒTU PROJEKTU

 SIA “Ādažu ūdens” 2018.gada jūlija sākumā uzsāka ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” būvniecības darbus. Būvdarbu realizētājs ir konsorcijs “WestLat”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L 4”. Uz šo brīdi būvdarbi ir izpildīti par 60%. Pēc būvdarbu pabeigšanas Stūrīšu ielas rajonā tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacija, nodrošinot 60 privātmājas ar pieslēgumiem pie centralizētajiem Ādažu ciema tīkliem.

 

Ādažos, 2018.gada 14.septembrī

Valdes loceklis  Aivars Dundurs

Par decentralizācijas kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu

2018.gada 27.jūnijā stājās spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Noteikumi izstrādāti, lai sakārtotu decentralizētās kanalizācijas sistēmas regulāru tīrīšanu un noteiktu vienādas prasības decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem. Decentralizētā sistēmas neatbilstošas uzturēšanas un lietošanas rezultātā tiek būtiski radīts vides piesārņojums. Radītais piesārņojums var kaitēt ne tikai apkārtējai videi, bet arī iedzīvotājiem, kuri lieto uzturā dzeramo ūdeni no spices. Piesārņojums rodas, ja netiek nodrošināti septiķos un krājtvertnēs uzkrāto notekūdeņu un ar tiem saistīto nosēdumu regulāra izvešana vai atbilstoša notekūdeņu un ar tiem saistīto nosēdumu regulāru izvešanu vai atbilstošu notekūdeņu attīstīšanu individuālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Ministru Kabineta noteikumi paredz , ka decentralizētās kanalizācijas īpašnieks atbild par decentralizētās kanalizācijas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām.

Tāpat pamatojoties uz minētajiem Ministru Kabineta noteikumiem Ādažu novada dome ir izstrādājusi Saistošos noteikumus, kuri šobrīd ir nodoti apstiprināšanai. Pamatojoties uz minētajiem Ministru Kabineta noteikumiem tika izstrādāti Ādažu novada domes Saistošie noteikumi, kas paredz, ka pašvaldības deleģētais SIA izveido decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku reģistru. Decentralizētās kanalizācijas īpašniekiem ir pienākums sniegt informāciju par adresi, kurā sistēma atrodas un sistēmas veidu, vai konkrētajās adresēs atrodas un tiek izmantotas lokālās attīrīšanas iekārtas vai septiķis vai krājtvertne.

Jaunie Ādažu novada domes izstrādāties saistošie noteikumi par “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību” attiecās uz ik vienu, kurš dzīvo Ādažu novadā un kura māja, vasarnīca, mazēka vai jebkura cita veida būve, kas nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens” kā Ādažu novada domes kapitālsabiedrība, kuru Ādažu novada dome ir deleģējusi nodrošina iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – ūdensapgādi un kanalizāciju sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmas reģistru, kā to Ministru Kabineta noteikumi “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Nr.384, kas stājās spēkā 2017.gada 01.jūlijā.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu tā īpašniekiem līdz 2019.gada 01.jūnijam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” ir jāsniedz ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu). Ziņas ir jāsniedz atbilstoši Ādažu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu veidlapai.  Reģistrs izveide jāveic līdz 2021.gada beigām.

Minētie Ministru Kabineta noteikumi paredz, ka īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim jāorganizē atbilstoši sertificēta komersanta (ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista) apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnes bis.gov.lv sadaļā "būvspeciālistu reģistrs").

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība minēto Ministru Kabineta noteikumu prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Svarīgi zināt, ka mājsaimniecībām būs jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu (saraksts tiks pievienots vēlāk, pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas). Savukārt asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem būs jāreģistrējas Ādažu novada domes pašvaldībā un jāslēdz līgums par notekūdeņu nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens” vai citu sabiedrību, kura ir atbiltoši licencēta.

Reģistrējoties sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolēs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”.  Ziņu nesniegšana par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Ādažu pašvaldības policijai, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” un būvvaldei būs tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada Administratīvā komisija.

SIA “Ādažu ūdens” veic notekūdeņu savākšanu un izvešanu, saskaņā ar sekojošu cenrādi:

1. Notekūdeņu un nosēdumu

savākšana un izvešana no

decentralizētajām kanalizācijas

sistēmām ar tilpumu līdz 4 m³ Ādažu novada teritorijā

33,47 EUR Ar PVN

40,50 EUR

2. Notekūdeņu un nosēdumu

savākšana un izvešana no

decentralizētajām kanalizācijas

sistēmām ar tilpumu no 4 m³ līdz 8 m³ Ādažu novada teritorijā

41,32 EUR Ar PVN

50,00 EUR

3. Notekūdeņu un nosēdumu

savākšana un izvešana no

decentralizētajām kanalizācijas

sistēmām ar tilpumu līdz 4 m³ ārpus Ādažu

novada teritorijas

53,72 EUR Ar PVN

65,00 EUR

4. Notekūdeņu un nosēdumu

savākšana un izvešana no

decentralizētajām kanalizācijas

sistēmām ar tilpumu no 4 m³ līdz 8 m³ ārpus Ādažu novada teritorijas

 

57,85 EUR Ar PVN

70,00 EUR

 

Pakalpojuma nepieciešamības gadījumā lūgums zvanīt pa sekojošu telefona numuru:22309309

 

JAUNS PROJEKTS ĀDAŽOS

 SIA “Ādažu ūdens” 2018.gada jūlija sākumā uzsāka ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” būvniecības darbus. Būvdarbu realizētājs ir konsorcijs “WestLat”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L 4”.

Būvdarbu ietvaros Stūrīšu ielas rajonā tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacija, nodrošinot 60 privātmājas ar pieslēgumiem pie centralizētajiem Ādažu ciema tīkliem.

Projekta atbalstāmās darbības izmaksas ir 258 462 EUR, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 164 668 EUR. Projektu līdzfinansē arī  Ādažu novada domes un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens”.

Izbūvējamo tīklu garums ir 1460 metri, notekūdeņu pārsūknēšanu kopējā sistēmā nodrošinot ar vienu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju. Būvdarbus tiek plānots pabeigt š. g. septembrī.

 

Ādažos, 2018.gada 27.jūlijā

Valdes loceklis  Aivars Dundurs

 

 

Informācija par to kā notiek notekūdeņu attīrīšanas process

SIA “ĀDAŽU ŪDENS” ŠOGAD REALĪZĒS EIROPAS SAVIENĪBAS KOHĒZIJAS FONDA KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVES LĪDZFINASĒTU PROJEKTU

 

SIA “Ādažu ūdens” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2017.gadā iesniedza projekta pieteikumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”, kā rezultātā šogad tika saņemts apstiprinājums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai.

Projekta ietvaros š. g. jūnija beigās tiks uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi Ādažu ciema Stūrīšu, Nostūrīšu un Rasiņu ielās. Jauno kanalizācijas ārējo inženiertīklu un to elementu būvdarbu izmaksas tiek plānotas par 300 tūkst. EUR, darbus pabeidzot gada beigās.

Izbūvējamo tīklu garums ir 1460 metri, notekūdeņu pārsūknēšanu nodrošinot ar vienu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju.

Ādažos, 2018.gada 15.maijā

SIA “Ādažu ūdens” valdes loceklis A. Dundurs

JAUNS PROJEKTS ĀDAŽOS

 

SIA “Ādažu ūdens” 2018.gadā uzsāks ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” , kura ietvaros Stūrīšu ielas rajonā tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacija, nodrošinot 60 privātmājas ar pieslēgumiem pie centralizētajiem Ādažu ciema tīkliem.

Projekta atbalstāmās darbības izmaksas ir 258 462 EUR, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 164 668 EUR. Projektu līdzfinansē arī  Ādažu novada domes un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens”.

Pašreiz tiek veiktas iepirkuma procedūras būvniecībai un būvuzraudzībai. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas tiks uzsākti būvdarbus, kurus plāno pabeigt 180 dienu laikā.

 

Ādažos, Ādažu novadā, 2018.gada 28.martā

 

Jānis Neilands

 

Ādažu ūdens no vēsturiskā aspekta

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu ūdens" no mazas Ādažu novada kapitālsabiedrības, kura vēl nav sasniegusi apaļo 10 gadu jubileju, ir izveidojusies par vienu no straujāk augošajiem uzņēmumiem savā sfērā, kas pilnvērtīgi spēj nodrošināt ūdens un kanalizāciju sistēmas apkalpošanu Ādažu novadā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu ūdens" ir Ādažu novada pašvaldības pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kura veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumus. Sabiedrība ir atbildīga par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz klientam, kā arī notekūdeņu novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

Sabiedrība izveidota saskaņā ar 2007.gada 24. aprīļa Ādažu novada domes lēmumu Nr.43 par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu ūdens" dibināšanu. 2007.gada 27.novembrī Sabiedrība saņēma licenci sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai ūdens apgādei un kanalizācijas novadīšanai un attīrīšanai.

 

Notekūdeņu attīrīšanu iekārtu vēsture un pārbūve

Līdz ar Ādažu cetra attīstību Ādažos 80. gadu sākumā tika uzceltas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,  kas uz to laiku spēja nodrošināt daļēji Ādažu novada iedzīvotāju vajadzības pēc tīra ūdens. Laikam ejot un iedzīvotāju skaitam pieaugot,  nu jau vecās attīrīšanas iekārtas, kas tika būvētas tālajā 1980.gadu sākumā, vairs nespēja pilnvērtīgi darboties, jo to sistēma bija pilnībā novecojusi un  nolietota. 80.gadu sākumā celtās attīrīšanas iekārtas nebija paredzētas tik lielam iedzīvotāju skaitam, kāds tas  Ādažu novadā ir šobrīd.

Pateicoties Ādažu ūdens vadībai tika sagatavoti dokumenti un projekts jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei. Jaunās attīrīšanas iekārtas tika projektētas, lai nodrošinātu lielāku iedzīvotāju skaitu un uzņēmumu apkalpošanu. Ar jaunajām iekārtām ir paredzēts ne tikai sniegt kvalitatīvu pakalpojumu Ādažu ciemam, bet arī Kadagai, Baltezeram un Alderiem.

2011.gadā ar Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda un Ādažu pašvaldības līdzfinansējumu palīdzību tika uzsākta jauno attīrīšanas iekārtu būvniecība. Pilnībā tika atjaunotas un modernizētas visas ēkas un iekārtas, uzstādot arī jaunāko tehnoloģiju vadības sistēmu un nodrošinot labvēlīga darba vidi darbiniekiem.

Pārbūvētajā kontroles vadības ēkā tika iebūvēta datorizēta sistēma, kas automātiski spēj nolasīt radušos bojājumus un sniegt par tiem ziņas, tādējādi savlaicīgi pasargājot vidi no  tīklu un sistēmu avārijām.

Pārbūvētās attīrīšanas iekārtas ne tikai vizuāli pilnībā atšķiras no iepriekšējām, bet arī pilnībā nodrošina notekūdeņu attīrīšanu.

Projekta ietvaros Ādažu novada iedzīvotāju kanalizācijas sistēmas apkalpošanai tika veikta speciālās tehnikas iegāde. Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Ādažu līdzekļiem Ādažu ūdens ir iegādājies MAN markas transportlīdzeklis ar kura palīdzību tiek nodrošināta kanalizācijas tīrīšana un citas funkcijas.

Ar mūsdienīgo transporta tehnoloģiju, kuru SIA "Ādažu ūdens" iegādājās ar Eiropas Savienības Kohezijas fonda līdzfinansējuma palīdzību nepieciešamības gadījumos tiek veikt kanalizācijas tīklu augstspiediena skalošana un nogulšņu aizvākšana, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope. Minētajam nolūkam tiek izmantota 2012.gadā iegādātā MAN TGM mobilā kombinētā hidrodinamiskā mašīna ar dalītu tvertni.

Mēs strādājam ar atbildības sajūtu un esam lepni par paveiktu tajā pašā laikā izvirzot tālākus darba mērķus, lai pēc iespējas labāk uzlabotu Ādažu novadā mūsu pakalpojuma kvalitāti.