Publiskā informācija

Gada pārskats par periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. GP2022_Adazu_Udens_20.03.2023

Veiktie iepirkumu pēdējo piecu gadu laikā Iepirkumi pedejo 5 gadu laika

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Ādažu ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003929148, juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 01.11.2022.
(bez PVN)
Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (bez PVN) Noteiktā tarifa

samazinājums  (%).

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) Noteiktā tarifa

samazinājums  (%).

Ūdensapgādes pakalpojumi  1,26 1,02 -19,0 1,07 -15,1
Kanalizācijas pakalpojumi 2,30 1,65 -28,3 1,76 -23,5
Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023. gada 1. martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 22. septembra lēmumu Nr. 171 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2022. gada  26. septembrī tika publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022.; Nr. 186).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifiem, lietotājs var  SIA “Ādažu ūdens” birojā Gaujas iela 16, Ādažos otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 12:30, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Aivaru Dunduru, tālruņa numurs 67996581; elektroniskā pasta adrese udensadazi@inbox.lv.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Ādažu ūdens” Gaujas iela 16, Ādažos elektroniskā pasta adrese udensadazi@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Datums 24.01.2023.

 

SIA “Ādažu ūdens”

Valdes loceklis Aivars Dundurs

/paraksts un tā atšifrējums/

2022.gada 3.ceturkšņa pārskats Peļņas vai zaudējumu aprēķins Bilance

 

Informācija par valdes locekli


Valdes locekļa pilnvaru termiņš noteikts līdz 2027.gada 07.aprīlim

Valdes locekļa atalgojums, saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu un 2022.gada 7.aprīļa dalībnieku sapulces lēmumu, noteikts EUR 2875,- (BRUTO pirms nodokļu nomaksas) apmērā.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

  2017 2018 2019 2020 2021
Ādažu novada pašvaldība 2 694 2 867 5 110 5 807 5 397
Valsts kase 262 876 296 060 315 657 356 938 353 387

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2022., Finanšu pārskats

SIA "Ādažu ūdens" Stratēģijas nefinanšu mērķu izpildes apraksts par 2017.-2021.gadu. Strategijas nefinansu merku izpildes apraksts

SIA "Ādažu ūdens" Stratēģijas finanšu mērķu un rādītāju izpildes apraksts par 2017.-2021.gadam Strategijas_finansu_merku_un_raditaju_izpildes_apraksts

Pretkorupcijas plāna atskaite par 2021.gadu Pretkorupcijas_plana_izpilde_2021

Pretkorupcijas_plana_izpilde_2021

Izlietotais valsts vai pašvaldības finansējums par 5 gadiem
2017 2018 2019 2020 2021
Ādažu novada dome: 3483.27 EUR 2890.00 EUR 13988.91 EUR 29787.97 EUR 41397.40 EUR
Par lietus kanalizācijas tīklu apkopes, remonta un montāžas darbiem 1074.50
Par kanalizācijas tīklu avārijas remonta darbiem Ādažu vidusskolā 1400.00
Par Baltezera kapu teritorijas ūdensapgādes sistēmas apkalpošanu 2408.77 1490.00 1651.00 1544.00 1695.00
Atlīdzība par decentralizācijas pakalpojumu sniegšanu 12337.91 28243.97 39702.40

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu par pēdējiem 5 gadiem

Saņemtie valsts vai pašvaldības finansējums
2017 2018 2019 2020 2021
Ādažu novada dome: 3483.27 EUR 2890.00 EUR 13988.91 EUR 29787.97 EUR 41397.40 EUR
Par lietus kanalizācijas tīklu apkopes, remonta un montāžas darbiem 1074.50
Par kanalizācijas tīklu avārijas remonta darbiem Ādažu vidusskolā 1400.00
Par Baltezera kapu teritorijas ūdensapgādes sistēmas apkalpošanu 2408.77 1490.00 1651.00 1544.00 1695.00
Atlīdzība par decentralizācijas pakalpojumu sniegšanu 12337.91 28243.97 39702.40

2022.gada 1.ceturkšņa gada pārskats Pirmā centurkšņa pārksats

Gada pārskats par periodu no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. Gada pārskats

2021.gada 4.ceturkšņa pārskats GP2021_Adazu_Udens_GALA_04.04.2022

Veiktie iepirkumu pēdējo piecu gadu laikā Iepirkumi-pedejo-5-gadu-laika

2021.gada 3.ceturkšņa pārskats 2021_3cet_ PZ_Bilance

2021.gada 2.ceturkšņa pārskats 2021_2cet. PZ_Bilance

Korupcijas novēršanas atskaite 2020. Korupcijas_noversanas_atksaite_par_2020_gadu

Dalībnieku sapulces lēmums Nr. AND/1-34/21/6 par prēmijas izmaksāšanu Sabiedrības valdes loceklim A.Dunduram AU_protok gada parskats 2020

Valdes nolikums Valdes_pilnvarojuma-ligums Tipveida

Sabiedrības īpašnieku/īpašumu struktūra

Ipasumu_struktura

ZIEDOJUMU POLITIKA

SIA "Ādažu ūdens" stratēģija un budžets neparedz ziedojumus, līdz ar to nav izstrādāta ziedojumu politika!

SIA "Ādažu ūdens" stratēģijas finanšu mērķu un rādītāju rezultāti, saņemtais un iemaksātais valsts un domes finansējums par 3 gadiem (2018.g.-2020.g.) SIA_Adazu_Udens_strategijas_finansu_merku_un_radijumu_rezultati_sanemtais_un_iemaksatais_valst_undomes_finansejums_par_3_gadiem

SIA "Ādažu ūdens" stratēģijas nefinanšu mērķu rezultāti par 3 gadiem (2018.g. - 2020.g.) SIA_Adazu_Udens_Strategijas_nefinasu_merku_rezultati_par_3_gadiem

2021.gada 1.ceturksnis

Peļņas/zaudējumu aprēķins un Bilance par periodu no 01.01.2021 līdz 31.03.2021. 2021_1.cet. PZ_Bilance

2020.gada 4.ceturksnis

Peļņas/zaudējumu aprēķins uz 31.12.2020. Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance uz 31.12.2021. Bilance

Veiktie iepirkumu pēdējo piecu gadu laikā

Iepirkumi pedejo 5 gadu laika

 

2020.gada 3.ceturksnis

Peļņas/zaudējumu aprēķins uz 30.09.2020. Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Ziņas par pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Finansejums no_Adazu_domes

SIA “Ādažu ūdens” Stratēģijas nefinanšu mērķu izpildes apraksts no 2015. līdz 2019.gadam SIA Adazu Udens Strategijas nefinansu merķu izpildes apraksts no 2015. līdz 2019.gadam

Bilance Bilance_PZ_1.pusgads 2020

Par otrā ceturkšņa izpildi 2_cet_2020_IZPILDE

Pretkorupcijas plāna izpilde par 2019.gadu Pretkorupcijas_plana_izpilde

2020.gada 1.ceturkšņa pārskats

Bilance Bilance_2020_1.cet. (1)

Peļņas/zaudējumu aprēķins PZ_2020_1cet (1)

Korupcijas novēršanas atskaite Korupcijas_noversanas_atksaite_par_2019_gadu

Gada pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

GP_2019_SCAN

Dalībnieku sapulces

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu 13.02.2020. Par_sapulces_sasauksanu

Dalibnieku sapulce 13.02.2020

Pretkorupcijas plāns 2019. - 2021. Pretkorupcijas_plans_2021

Valdes locekļa atalgojums, saskaņā ar 2017.gada 06.aprīļa noslēgto pilnvarojuma līgumu un 2017.gada 22.jūnijā noslēgto vienošanos, noteikts EUR 2300,- apmērā.
Amatu iedalījums grupās un informācija par darbinieku atalgojumu Amatu iedalījums grupās un informācija par darbinieku atalgojumu

2019.gada 3.ceturksnis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance Bilance_2019_9_men

SIA "Ādažu ūdens" darbības stratēģija (2019. - 2021) Darbinas_strategija

2019.gada 2.ceturkšņa pārskats

Bilance Bilance

Naudas plūsmas pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem Naudas_plusmas_parskats_par_2019.gada_6_menesiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pelnas_

 

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Ādažu ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 40003929148, juridiskā adrese - Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, 2019. gada 15. jūlijā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
 Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,87 1,10 +26,4%
 Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,18 1,49 +26,3%
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar darbaspēka, nolietojuma, energoresursu izmaksu pieaugumu, kurš vairs nav nosedzams ar esošajiem uzņēmuma darbības apjomiem.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var  SIA “Ādažu ūdens” telpās darba dienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 laika periodā no 2019. gada 18. jūlija līdz 2019. gada 6. augustam. Pirms apmeklējuma iepriekš ir jāsazinās ar SIA “Ādažu ūdens” valdes locekli Aivaru Dunduru, tālr.: 67996581.

2019.gada 06.septembrī, plkst.12:00 Ādažu kultūras centra Ādažu Vēstures un mākslas galerijā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, tiks rīkota uzklausīšanas sanāksme par SIA “Ādažu ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu nosūtot tos uz SIA “Ādažu ūdens” juridisko adresi vai arī pa e-pastu udensadazi@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 02.08.2019.

SIA "Ādažu ūdens" pretkorupcijas

pasākumu plāna izpilde 2018.gada, 2019.gada 1.ceturksnī Pretkorupcijas_pasakumu_plana_izpilde

 

 

Informācija par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai kapitalsabiedribas_iepriekseja_gada_veiktajiem_pasakumiem_korupcijas_risku_noversanai

2019.gada 1.ceturksnis

Bilance uz 31.03.2019. Bilance

Peļņas/zaudējumu aprēķins uz 31.03.2019. Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

2018.gada Gada pārskats

2018.gada Gada Parskats

Atalgojuma politikas principi

Adazu udens atalgojumu politika

2018. gada pārskats par 12. mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance Bilance

2018.gada pārskats par 9.mēnešiem

Bilance Bilance

Aktualizēts pretkorupcijas plāns Pretkorupcijas_plans_aktualizets_2019

2018.gada 3.cetruksnis

Naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 9.ceturksni Naudas_plusmas_parskats_par_2018.gada_9_ceturksni

Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance Bilance

 Valdes locekļa Aivara Dundura pilnvaru termiņš ir noteikts 2022.gada 11.aprīlis.

Pretkorupcijas plāns Pretkorupcijas_plans

Informācija par valdes locekli Informacija_par_valdes_locekli

SIA "Ādažu ūdens" statūti Statuti

SIA "Ādažu ūdens" vispārīgie stratēģiskie mērķi Mērķi visparigie_strategijas_merki.doc

SIA "Ādažu ūdens" organizatoriskā struktūra strukturas shema

2017.gadā veiktās iemaksas un saņemtie līdzekļi no valsts un pašvaldības

  • Veikti nodokļu maksājumi valsts kasē - 262 900,00 EUR;
  • Saņemts pašvaldības budžeta līdzfinansējums no Ādažu novada domes - 250 243,00 EUR;
  • No saņemtā Ādažu novada domes līdzfinansējuma izlietoti - 242963,00 EUR Projekta Ādažu NAI jaudas palielināšanai;
  • Aizņēmums no Valsts kases - 129 553,00 EUR.
  • Apmaksātā aizņēmuma naudas daļa no Valsts kases - 2215,00 EUR.

2018.gada 2.ceturksnis

Bilance

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Naudas_plusmas_parskats_par_2018_gada_6_menesiem

2018.gada 1.ceturksnis

Bilance

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

2017.gada gada pārskats

2017.gada pārskats

2017.gada 4.ceturksnis

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance

2017. gada pārskats par 9. mēnešiem

Naudas_plūsmas_pārskats_par 2017.gada 9.ceturksni

Bilance

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

2017.gada 2.ceturksnis

Pasu_kapitala_izmainu_parskats

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2017.gada 1.ceturksnis

Peļņas/zaudējumu aprēķins 31.03.2017.

Bilance uz 31.03.2017.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada 1. ceturksni

 

2016. gada pārskats par 9. mēnešiem

Bilance par 2016. gada 9 mēnešiem Lejupielādēt
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem Lejupielādēt
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2016. gada 9 mēnešos Lejupielādēt
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu: 01.01.2016 - 30.09.2016. Lejupielādēt

 

2016. gada pārskats par 6. mēnešiem

Bilance par 2016. gada 6 mēnešiem Lejupielādēt
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada 6 mēnešiem Lejupielādēt
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2016. gada 6 mēnešos Lejupielādēt
Peļņas zaudējumu aprēķins par 2016. gada 6 mēnešiem Lejupielādēt